Το εν λόγω laser έχει δυο κυρίως εφαρμογες.Κατα κανόνα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εναποθέσεων στο οπίσθιο περιφάκιο (θόλωση οπίσθιου περιφακίου-δευτερογενής καταρράκτης) που συμβαίνει σε όλους σχεδόν όσοι έχουν χειρουργηθεί για καταρράκτη,περίπου 2-3 χρονιά μετά την επέμβαση. Η διαδικασία είναι σύντομη, αναίμακτη, ανώδυνη γίνεται άπαξ και δεν προϋποθέτει νοσηλεία.

Η δεύτερη εφαρμογή άφορα περιπτώσεις ασθενών με στενή γωνία προσθίου θαλάμου (ύποπτοι για οξύ γλαύκωμα) ή ασθενείς με πρόσφατο επεισόδιο οξέος γλαυκώματος οπότε μετά το πέρας της οξείας φάσης γίνεται η θεραπεία.

Και στις δυο αυτές περιπτώσεις διανοίγεται με το laser μια εξαιρετικά μικρή τρυπά στην ίριδα[μη ορατή από τρίτους] η οποία λειτουργεί σαν by-pass, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του υγρού του ματιού το οποίο καθορίζει την ενδοφθάλμια πίεση. Και αυτή η διαδικασία είναι σύντομη, αναίμακτη, ανώδυνη και δεν απαιτεί νοσηλεία.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search